Vacatures

’t Kraaienest is op zoek naar een directeur voor 1,0 fte
met ingang van 1 februari 2021
’t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school heeft op de SO-afdeling 6 groepen en op de VSO-afdeling 5 groepen met in totaal 130 leerlingen. De school staat op het terrein van Ipse de Bruggen in Nootdorp en deelt het gebouw met het KDC (Kinderdienstencentrum). Drie groepen van de VSO-afdeling zijn gehuisvest aan de Molenweg in een dependance. Hier wordt ook een aantal praktijkvakken gegeven.

 

De verwachting is dat in schooljaar 2022-2023 de VSO-afdeling gehuisvest wordt in nieuwbouw, achter het huidige hoofdgebouw van de school. Er is een nauwe samenwerking met Ipse de Bruggen, als zorgpartner. Door elkaars expertise in te zetten worden er onderwijs-zorg, maar ook zorg-onderwijs-arrangementen uitgevoerd. Binnen de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid volgen de VSO-leerlingen naast de basisvakken ook praktijkvakken en stages binnen en/of buiten de school.


De school kenmerkt zich door een veilige en ook uitdagende leeromgeving. Leerlingen ontwikkelen zich vanuit een respectvolle omgeving in eigen tempo en op eigen wijze. Zelf ervaren en zelf doen zijn belangrijke aspecten binnen het zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Op ’t Kraaienest worden leerlingen gemotiveerd en positief benaderd. Leerlingen leren hoe ze met elkaar moeten omgaan. Communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden zijn hierin heel belangrijk en krijgen veel aandacht. Samenwerking met ouders is een voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen. We werken vanuit het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de leerlijnen voor het ZML-onderwijs. Dit maakt dat we de leerling goed kunnen volgen, maar ook duidelijke doelen kunnen stellen. De leerlingpopulatie kenmerkt zich door een achterstand in de ontwikkeling, waarbij bijkomende problematiek vraagt om een orthodidactische- en orthopedagogische aanpak.


De directeur van ’t Kraaienest heeft de dagelijkse leiding van de school en werkt samen met de twee teamleiders (SO en VSO) binnen het MT. Het samen aansturen van het multidisciplinaire team, bestaand uit ruim 50 teamleden, waaronder ook gedetacheerde zorgmedewerkers, vraagt een nauwe samenwerking. Waar de teamleiders zich vooral richten op het dagelijks aansturen en coachen van het team, is de directeur degene die middels een duidelijke visie op onderwijs en zorg, verbinding legt tussen de schoolontwikkeling en landelijke of regionale ontwikkelingen. Het participeren binnen meerdere PO- en VO-samenwerkingsverbanden en overleggen is hierbij een belangrijk onderdeel van het werk. De directeur zit de Commissie van Begeleiding voor en geeft hierbij leiding aan het zorgproces binnen de school. De directeur draagt zorgt voor de portefeuille HRM, facilitaire zaken en financiën en heeft naast de contacten binnen Lucas Onderwijs op diverse gebieden ook veel contact met Ipse de Bruggen. 

 

Op ‘t Kraaienest is ieder kind speciaal, waarbij veiligheid, respect en ontwikkeling centraal staan.

 

 

Profielschets


Jij bent als mens:


- empathisch;
- communicatief sterk, gaat problemen niet uit de weg en kan goed relativeren;
- flexibel en creatief in het vinden van oplossingen in acute situaties;
- belangstellend, toegankelijk en betrokken bij de leerlingen, de medewerkers, ouders en
leefomgeving.


Jij bent de onderwijskundige die:


- een heldere visie heeft op het speciaal (voortgezet) onderwijs, met kracht en capaciteit om die visie om te zetten in de dagelijkse praktijk;
- affiniteit heeft met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;
- inhoudelijke kennis heeft van de wet- en regelgeving op het gebied het ZML-onderwijs en de arbeidstoeleiding;
- een veilige omgeving kan scheppen waarin men zich gemotiveerd, gestimuleerd en
gewaardeerd voelt;
- ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking met de medezeggenschapsraad en alle
betrokkenen waardeert;
- in staat is goed personeels- en financieel beleid te voeren;
- een goede bijdrage levert aan de meerwaarde van het collectief van Lucas Onderwijs en het
bovenschools beleid.


Jij bent de schoolleider die:


- organisatietalent heeft en in staat is besluitvaardig te handelen en daadkracht te tonen;
- kan communiceren met alle betrokkenen en bruggen kan bouwen;
- luistert en meedenkt uitgaande van de kwaliteiten van de medewerkers;
- keuzes kan maken op strategisch niveau in het belang van de leerling, het team en de
organisatie;
- het zelforganiserende vermogen vanuit de kracht van het team bevordert, structuur en rust
biedt, en anderen op een constructieve manier op hun eigen verantwoordelijkheid kan wijzen.


Jij beschikt over:


- brede en gespecialiseerde kennis van onderwijs en zorg, in het bijzonder gericht op ZMLdoelgroep;
- ervaring in het speciaal onderwijs, bij voorkeur in een leidinggevende functie;
- managementvaardigheden en vaardigheid in het leiding geven aan professionals in een
dynamische omgeving;
- vaardigheid in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van beleid binnen de schoolomgeving en in de regionale samenwerking;
- een afgeronde schoolleidersopleiding of de bereidheid om deze te volgen.


Wij bieden:


- een mooie uitdaging voor een directeur met passie voor het speciaal onderwijs en hart voor
speciale leerlingen;
- een enthousiast multidisciplinair team (SO en VSO);
- samenwerking binnen een managementteam met twee teamleiders (SO en VSO);
- samenwerking met de collega-directeuren binnen de lerende organisatie van Lucas
Onderwijs;
- een inwerkprogramma dat onder andere voorziet in coaching en mentoring door een ervaren collega;
- ondersteuning vanuit de expertise van het bestuursbureau (in beleid en administratie);
- afhankelijk van kennis en ervaring een salaris op het niveau van schaal D13 van de CAO-PO
met een uitloopmogelijkheid aan het eind van de schaal;
- een benoeming voor de duur van één schooljaar met uitzicht op een vast dienstverband.


Informatie over de school:


Veel informatie over onze school vindt u op www.tkraaienest.nl. Nadere informatie over de school kunt u verkrijgen bij de HRM-adviseur mw. Jenniree Correa, tel. 070-3001148. ‘t Kraaienest maakt deel uit van Lucas Onderwijs, www.lucasonderwijs.nl.


Sollicitatieprocedure:


Uw sollicitatie (-brief) met uitgebreid CV kunt u tot 2 november 2020 mailen naar:
mobiliteit@lucasonderwijs.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie directeur ‘t Kraaienest’.
De eerste gespreksronde is gepland op 19 november vanaf 17.00 uur. De tweede ronde vindt plaats op 23 november 2020 vanaf 18.30 uur. Een assessment is onderdeel van de procedure. 

 

Over het verloop van de procedure kunt u informatie inwinnen bij mw. Jenniree Correa, HRMadviseur, tel. 070-3001148, e-mailadres: jcorrea@lucasonderwijs.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.